Voorwaarden

Wat moet u weten als u een groepsuitje bij Groepswijzer.nl boekt!

Groepswijzer.nl berekent € 15 boekingskosten (incl. BTW) over iedere boeking.

Algemene voorwaarden Groepswijzer.nl

Post- en bezoekadres: Haagweg 8, 2311 AA Leiden
I: www.groepswijzer.nl 
E: info@groepswijzer.nl
T: 071-5235530  
KvK: 28078119
Bank: NL43INGB0002371381 op naam van ProKwadraat-Groepswijzer.nl


Artikel 1 Totstandkoming van de overeenkomst
 
1.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant telefonisch of per e-mail de offerte goedgekeurd heeft en daarmee een (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst is aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door Groepswijzer.nl naar de klant gestuurd. 
1.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 2 Betaling
2.1. Na schriftelijke bevestiging van een boeking door de klant dient binnen 5 werkdagen na factuurdatum per groep de reissom voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
2.2 Bij niet tijdige betaling is Groepswijzer.nl gerechtigd de geboekte tocht te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.


Artikel 3 Reissom

3.1 In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen alle in een dagtochtenprogramma omschreven zaken. Per boeking bedragen de bemiddelingskosten € 15,00, tenzij anders is aangegeven. 
3.2 In de reissom zijn niet inbegrepen:
a. Het vervoer per touringcar of enig ander vervoermiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
c. Eventuele meerkosten, zoals voor extra consumpties en gebruikte materialen.
3.3 De onder 3.2c genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij anders is overeengekomen en bevestigd. 
3.4 Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon excl. BTW. 
3.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Groepswijzer.nl behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.


Artikel 4 Wijzigingen door de deelnemer(s)
Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma, die pas plaatsvinden na mondeling akkoord of akkoord per e-mail van de klant kunnen worden verzorgd indien en voorzover dit mogelijk is. Naast de gewijzigde reissom is de klant € 15,00 administratiekosten per groep verschuldigd, voorzover geen hogere onkosten worden aangetoond. Wijzigingen in het afgesproken programma, die tussen boeking en reis worden aangebracht, dienen voor de reisdatum betaald te zijn.


Artikel 5 Annuleringen
5.1 Indien een reservering door de klant ongedaan wordt gemaakt worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 
a. bij annulering meer dan één maand voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt € 50,00 in rekening gebracht; 
b. bij annulering minder dan één maand, maar meer dan 1 week voor bedoeld tijdstip 50% van de reissom met een minimum van € 75,00 per groep; 
c. bij annulering minder dan 1 week voor bedoeld tijdstip 100% van de reissom
5.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
5.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor vertrek tot uiterlijk 12.00 uur kosteloos worden aangebracht. Vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% kan tot 21 dagen voor vertrek kosteloos aangemeld worden. Bij een periode minder dan 21 dagen voor de reisdatum wordt het aantal afmeldingen dat boven de 10% komt volledig gefactureerd. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk, per fax of e-mail doorgegeven te worden. 
5.4 Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van het programma; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen. Groepswijzer.nl aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid. De klant kan in overleg met de leverancier (gids, rondvaart, restaurant etc.) besluiten een en ander toch plaats te laten vinden. Eventuele meerkosten hiervoor worden achteraf in rekening gebracht.


Artikel 6 No show
6.1 Is de klant niet aanwezig op de geboekte datum (“no-show”) dan wordt 100% van de reissom in rekening gebracht.


Artikel 7 Niet doorgaan van het programma / wijzigingen
 
7.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Groepswijzer.nl zijn gelegen, door Groepswijzer.nl wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Groepswijzer.nl zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant. 
7.2 Bij niet doorgaan verplicht Groepswijzer.nl zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom. 
7.3 Groepswijzer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor extra activiteiten, georganiseerd door derden, noch voor de eventuele invloed die deze activiteiten hebben op het programma dat Groepswijzer.nl aanbiedt.


Artikel 8 Klachten
8.1 Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend, en zo mogelijk op de dag zelf bij Groepswijzer.nl. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 week  erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Groepswijzer.nl.


Artikel 9 Algemeen voorbehoud
 
9.1 Groepswijzer.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programma onderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 Door Groepswijzer.nl wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) Groepswijzer.nl is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.
10.2 Groepswijzer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een dagtocht niet kan doorgaan.
10.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.